handicapped


ยิ้มสู้คาเฟ่

คาเฟ่ยิ้มสู้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์วิริยะ เพื่อให้คนพิการได้ฝึกฝนทักษะในการทำงานจริงจัดภายใต้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อาหารอร่อยในราคาเบาๆ